DIES
HRS
MIN
SEG

BSC - VCF

vs

Young Boys vs Valencia CF

23 Oct / 18:55 Jornada 3

Avís Legal

Avís Legal

Valencia CF

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE LA PÀGINA WEB OFICIAL DEL VALÈNCIA C.F., S.A.D.

1.- Informació del València C.F., S.A.D.

 

El responsable i propietari de la present Pàgina Web accessible, entre altres, a través de l’adreça www.valenciacf.com (d’ara en avant, la " WEB") és la mercantil València C.F., S.A.D. (d’ara en avant el " Club"), societat domiciliada a València, Plaça del València Club de Futbol, núm. 2, i amb C.I.F. nombre A-46.050.217. Constituïda per temps indefinit davant del Notari de València D. Federico Barber Montalvá, el dia 13 de juliol de 1992, i inscrita en el Registre Mercantil de València al Tom 3.859, Llibre 1.171, Foli 1, Full V-15.946. Pot contactar amb el Club a través del número de telèfon 902-011919  o de l’adreça de correu electrònic soporte@valenciacf.es

La WEB, de caràcter informatiu i promocional, es dirigix a tots els Usuaris que estiguen interessats en els productes i servicis promoguts a través de la mateixa.

2.- Finalitat de la WEB

L’objectiu de la WEB és la presentació de productes, promocions i continguts relacionats amb el Club.

3.- Accés a la WEB

3.1. Pel mer accés a la WEB, l’usuari accepta sense reserves les presents Condicions Generals d’Ús, sent imprescindible la seua lectura atenta i detinguda en la versió publicada pel Club cada vegada que l’usuari desitge accedir a la WEB.

3.2. L’accés a la WEB s’efectua davall l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

3.3. La presència en Internet de la present WEB té un caràcter merament voluntari, pel que el Club es reserva el dret a modificar unilateralment i en qualsevol moment, sense previ avís, la presentació o configuració de la WEB, incloent-hi la seua supressió temporal o definitiva, els seus enllaços, la seua direcció d’accés, els seus continguts i les presents Condicions Generals d’Ús.

4.- Ús de la WEB

L’usuari es compromet a utilitzar la WEB de conformitat amb la llei, amb les presents Condicions Generals d’Ús i amb l’orde públic. L’usuari s’obliga a abstindre’s d’utilitzar la WEB amb fins contraris a allò que s’ha establit en estes Condicions Generals d’Ús o lesius dels drets i interessos de tercers, o que de totes maneres puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la WEB i els seus sistemes o impedir el normal ús de la WEB per part dels altres usuaris. De la mateixa manera, queda terminantment prohibida la utilització de la WEB per part dels usuaris de la mateixa per a explotar-la amb fins comercials.

5.- Propietat Industrial i Intel·lectual

5.1. El Club és el propietari ple i exclusiu o, si és el cas, titular de les llicències corresponents atorgades per tercers, en relació amb tots els drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets de domini en Internet i associats sobre els continguts esportius, documentals, gràfics, musicals, audiovisuals, multimèdia, artístics o de qualsevol altre tipus de la WEB.

5.2. En conseqüència, i excepte la facultat que es concedix a l’usuari per a crear una còpia privada dels referits continguts únicament i exclusivament per a la seua utilització personal, queden prohibides la reproducció, la comunicació pública, l’ús i la transformació o modificació de dites continguts fóra de la dita facultat sense l’autorització prèvia, expressa i escrita del Club, inclús citant la font, i amb independència del caràcter remunerat o no de les dites actuacions. Qualsevol infracció dels drets mencionats anteriorment donarà lloc a les responsabilitats legalment establides. En particular, l’Usuari s’obliga a utilitzar la WEB de forma diligent, correcta i lícita comprometent-se a abstindre’s de:

(a) Suprimir, eludir o manipular el copyright marques del Club o tercers i la resta de dades identificatives dels drets del Club o dels seus titulars incorporats als continguts i o/productes comercialitzats des de la WEB, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que pogueren contindre els mateixos.

(b) Emprar els continguts i, en particular, la informació del Club obtinguda a través del seu WEB per a remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa  o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, o missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones.

(c) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a menys que es compte amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulte legalment permés.

(d) En general, utilitzar els continguts de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’orde públic. El Club no concedix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu WEB.

5.3. Procediment en cas de violació de drets de propietat intel·lectual: en el cas que qualsevol usuari de la WEB o un tercer considere que qualsevol dels continguts ha sigut introduït en la WEB amb violació dels seus drets de propietat intel·lectual haurà d’enviar una notificació al Club amb indicació completa i precisa de les seues dades i dels concrets drets de propietat intel·lectual suposadament infringits.

6.- Política d’hiperenllaç ("enllaços")

Totes aquelles persones que tinguen intenció d’establir un hiperenllaç ("enllaç") de text o gràfic des de la seua pàgina web cap a la WEB hauran de respectar les condicions següents:

(i) l’enllaç haurà de conduir a la "home-page" o pàgina principal de la WEB;

(ii) la WEB haurà de mostrar-se des del servidor utilitzat pel Club sense "browsers", marcs, "frames" ni qualssevol altres aplicacions o afegits que transformen d’alguna forma el contingut, disseny i estructura original de la WEB;

(iii) no es realitzarà manifestació falsa ni s’aportarà cap informació incorrecta sobre la WEB des de la pàgina web en què es realitze l’enllaç;

(iv) la pàgina web en què s’establisca l’enllaç no contindrà informacions o continguts contraris a la llei, a les presents Condicions Generals d’Ús, a l’orde públic, a les normes i costums generalment acceptades en el sector d’Internet, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers;

(v) l’establiment de l’enllaç entre la pàgina web de l’usuari i la WEB no implica de cap manera l’existència de relacions entre ambdós ni entre els seus propietaris, no podent entendre’s de cap mode que el Club haja autoritzat l’enllaç, supervisat o assumit de totes maneres els continguts o servicis de la pàgina web en què s’establix l’enllaç; i

(vaig veure) en qualsevol dels casos, el Club es reserva el dret a prohibir l’enllaç cap al seu WEB en qualsevol moment, sense que per a això siga necessari al·legar causa o cap justificació.

7.- Responsabilitat

7.1. El Club no garantix ni assumix cap responsabilitat per:

(i) el funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat de la informació, continguts i servicis inclosos en la WEB que, segons el que assenyala anteriorment, podran ser modificats en la seua totalitat o en part o, inclús, suprimits;

(ii) el manteniment de la informació, continguts i servicis, existents en la WEB; i

(iii) la seua qualitat, fiabilitat, idoneïtat i utilitat.

7.2. El Club no controla ni garantix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts que puguen produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic de l’usuari, corresponent a este, en conseqüència, l’adequat ús de ferramentes aptes per a la detecció i eliminació dels referits elements danyosos. Per tant, el Club no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers durant el seu accés i utilització de la WEB.

7.3. El Club manifesta i declara la seua bona fe en l’elaboració, desenrotllament i actualització de la WEB. No obstant això, en el cas hipotètic de què qualsevol Usuari considere que algun dels elements i/o continguts de la WEB infringix els seus drets o drets de terceres parts, preguem la immediata comunicació de la dita circumstància al Club a través d’algun dels mitjans de contacte indicats en la WEB, a fi d’adoptar les mesures oportunes d’acord amb la legislació vigent.

8.- Política de Privacitat

8.1. En principi, l’accés a la present pàgina WEB i l’ús dels seus continguts no requerix que l’usuari facilite cap dada personal. En tot cas, en aquelles zones o àrees dins de la WEB en què l’usuari tinga la possibilitat voluntària d’introduir les seues dades personals, li informem que els mateixos seran inclosos en un fitxer automatitzat de dades titularitat del Club i mantingut sota la seua responsabilitat. La finalitat del dit fitxer serà la seua utilització amb fins comercials, d’informació i publicitaris de qualsevol tipus de productes i servicis propis.

8.2. En qualsevol moment, l’usuari podrà accedir al dit fitxer amb la finalitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les seues dades personals. Dites dretes podran exercitar-se per mitjà de comunicació escrita dirigida a la seu del Club.

8.3. L’enviament de la seua informació personal a través de la WEB implica el consentiment exprés i inequívoc per al tractament dels seus dades de caràcter personal en els termes exposats en la present Política de Privacitat.

9.- Salvaguarda d’estes Condicions Generals d’Ús

Si una de les estipulacions de les presents Condicions Generals d’Ús fóra declarada nul·la o inoperant, la resta de termes i/o condicions generals es mantindran segons el que acorda. En este sentit, el Club es compromet a substituir el terme o condició general afectat per la nul·litat aproximant-se el més possible a la intenció inicialment perseguida per les Parts.

10.- Llei aplicable i Jurisdicció competent

10.1. Les presents condicions queden subjectes a la normativa de dret comú espanyola.

10.2. Els Usuaris se sotmeten expressament per a qualsevol qüestió, discrepància, controvèrsia o reclamació que es derive de l’execució, interpretació o compliment de les obligacions que s’establisquen entre el Club i els usuaris de la WEB, a la competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de València, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que per llei poguera correspondre’ls.

11.- Copyright

Valencia Club De Fútbol. La transcripció de text de esta web està permesa sempre i quan s'acredite la font a través del següent enllaç: va.valenciacf.com Fotografies porpietat de Valencia CF, no es permet la seua reutiltzació.

PARTNERS