DIES
HRS
MIN
SEG

VCF - MNU

vs

Valencia CF vs Manchester United

12 Des / 21:00 Jornada 6

Actualidad del Valencia C.F.
10 Novembre de 2017

Constitució de la Junta General Ordinària de Accionistas del Valencia CF

El Consell d'Administració del VALENCIA CLUB DE FUTBOL, S.A.D. s'ha constituït este divendres 10 de novembre de 2017, per a celebrar la Junta General Ordinària d'Accionistes en la ciutat de València, en la Fira de València, Centre d'Esdeveniments, situat en l'Avinguda dels Fires, número 1. Assisteixen 56 accionistes, amb accions pròpies o delegades de 1.505 accionistes, que representen un total de 2.991.927 accions, el 83,14% de Capital Social, totes elles amb dret a vot. Per a deliberar i decidir sobre els assumptes del següent Orde del Dia:

1. Examen i aprovació, si és el cas, dels Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria, Estat de Canvis en el Patrimoni Net i l'Estat de Fluxos d'Efectiu), així com l'Informe de Gestió de la Societat i del grup consolidat, corresponents a l'exercici 2016.17, així com la gestió del Consell d'Administració durant eixe període i proposta d'aplicació de resultats de l'exercici.

2. Reducció del número de consellers de deu a nou. Reelecció dels nou membres del Consell d'Administració de la Societat.

3. Reelecció d'Ernst & Young, S.L. com a auditor de comptes de la Societat i del seu grup consolidat per a l'exercici 2017/18.

4. Creació de la pàgina web corporativa i consegüent modificació dels articles 4 i 10 dels Estatuts Socials de la Societat.

PARTNERS